اطلاعات دقیق مربوط به دانشگاه های دارای پذیرش کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر و ظرفیت آن‌ها، هر ساله در دفترچه انتخاب رشته این آزمون منتشر می‌شود؛ اما بسیاری از داوطلبان نیز مایلند قبل از ثبت‌نام در کنکور ارشد از دانشگاه‌های ارائه‌دهنده رشته یا گرایش خاص مطلع شوند و علاوه بر گرایش، دانشگاه را نیز مبنای ثبت‌نام خود قرار دهند.

به‌طور کلی در بیشتر موارد، دانشگاه‌های دارای پذیرش ارشد تغییر نمی‌کنند و می‌توان از اطلاعات مربوط به گرایش‌ها و دانشگاه‌های کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر سال‌های گذشته استفاده کرد. به‌منظور راهنمایی شما در ادامه این مطلب به معرفی گرایش‌ها، دانشگاه‌های دارای پذیرش ارشد علوم کامپیوتر و ظرفیت آن‌ها خواهیم پرداخت.

های دارای پذیرش ارشد علوم کامپیوتر 2

گرایش های کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر دارای چند گرایش است که هریک کد ضریب اختصاصی خود را دارند و رتبه هر داوطلب برای هر گرایش بر اساس دروس امتحانی و ضریب آن محاسبه و اعلام می‌شود. داوطلبان می‌توانند با توجه گرایش و دانشگاه دارای پذیرش آن گرایش، برای انتخاب گزینه موردنظر اقدام نمایند. گرایش‌های کنکور  کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر عبارت‌اند از:

1- علوم کامپیوتر

  • محاسبات علمی الگوریتم و نظریه محاسبه
  • نظریه سیستم ها
  • محاسبات نرم و هوش مصنوعی
  • داده کاوی
  • علوم تصمیم و دانش

2- بیوانفورماتیک

3-  علم داده‌ها

های دارای پذیرش ارشد علوم کامپیوتر 1

معرفی دانشگاه‌های دارای پذیرش کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر

گرایش‌های مختلف کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر هم در دانشگاه‌های سراسری و هم دانشگاه آزاد ارائه می‌شود که به ظرفیت پذیرش هر کدام در دو دفترچه انتخاب رشته ارشد سراسری و دانشگاه آزاد اشاره می‌شود. در جداول زیر به معرفی دانشگاه‌های دارای پذیرش کارشناسی ارشد تمام گرایش‌های علوم کامپیوتر و ظرفیت آن‌ها خواهیم پرداخت.

دانشگاه‌های سراسری

علوم کامپیوتر

 

دوره تحصیلی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

گرایش

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
روزانه 18535 دانشگاه صنعتی شریف تهران علوم کامپیوتر 16

 

محاسبات علمی

 

دوره تحصیلی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

گرایش

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
روزانه 18541 دانشگاه علوم پایه زنجان علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 8

 

روزانه 18537 دانشگاه دامغان علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 6
روزانه 18538 دانشگاه رازی کرمانشاه علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 5
روزانه 18539 دانشگاه مازندران، بابلسر علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 10

 

روزانه 18540 دانشگاه یزد علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 5
نوبت دوم 18563 دانشگاه مازندران، بابلسر علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 3
نوبت دوم 18564 دانشگاه یزد علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 1

 

پردیس خودگردان 18577 دانشگاه مازندران، بابلسر

 

علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 1

 

الگوریتم و نظریه محاسبه

 

دوره تحصیلی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

گرایش

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
روزانه 18541 دانشگاه اصفهان علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 6

 

روزانه 18542 دانشگاه تربیت مدرس علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 5
روزانه 18543 دانشگاه تهران علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 6
روزانه 18544 دانشگاه شاهد تهران علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 6

 

روزانه 18545 دانشگاه شهید بهشتی تهران علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 4
روزانه 18546 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 8
روزانه 18547 دانشگاه یزد علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 7

 

نوبت دوم 18565 دانشگاه اصفهان

 

علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 2
نوبت دوم 18566 دانشگاه تهران علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 1
نوبت دوم

 

18567 دانشگاه یزد علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 2
پردیس خودگردان 18578 دانشگاه تربیت مدرس علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 3
پردیس خودگردان 18579 دانشگاه شهید بهشتی تهران علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 4
پردیس خودگردان 18580 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبه 3

 

 

نظریه سیستم‌ها

 

دوره تحصیلی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

گرایش

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
روزانه 18548 دانشگاه تبریز علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 5

 

روزانه 18549 دانشگاه تربیت مدرس علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 5
روزانه 18543 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 10
روزانه 18550 دانشگاه علامه طباطبایی تهران علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 10

 

نوبت دوم 18568 دانشگاه تبریز علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 3
نوبت دوم 18569 دانشگاه علامه طباطبایی تهران علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 4

 

محاسبات نرم و هوش مصنوعی

 

دوره تحصیلی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

گرایش

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
روزانه 18551 دانشگاه اصفهان علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 4

 

روزانه 18552 دانشگاه تبریز علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 5
روزانه 18553 دانشگاه تهران علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 10

 

روزانه 18554 دانشگاه دامغان علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 9
روزانه 18555 دانشگاه سمنان علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 12
روزانه 18556 دانشگاه زاهدان علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 15

 

روزانه 18557 دانشگاه شاهد تهران

 

علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 10
روزانه 18558 دانشگاه شهید باهنر کرمان علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 15
روزانه

 

18559 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 9
روزانه 18560 دانشگاه علامه طباطبایی تهران علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 10
روزانه 18561 دانشگاه ولی عصر رفسنجان علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 7
روزانه 18562 دانشگاه یزد علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 6
نوبت  دوم 17570 دانشگاه اصفهان علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 3
نوبت دوم 18571 دانشگاه تبریز علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 3

 

نوبت دوم 18572 دانشگاه تهران علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 2
نوبت دوم 18573 دانشگاه شاهد تهران علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 2
نوبت دوم 18574 دانشگاه علامه طباطبایی تهران علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 4

 

نوبت دوم 18575 دانشگاه یزد علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 1
پردیس خودگردان 18582 دانشگاه تبریز علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 5
پردیس خودگردان 18583 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 3

 

غیرانتفاعی 18584 موسسه غیرانتفاعی سلمان مشهد علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 5

 

داده کاوی

 

دوره تحصیلی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

گرایش

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
روزانه 18585 دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان علوم کامپیوتر- داده کاوی 10

 

روزانه 18586 دانشگاه تربیت مدرس علوم کامپیوتر- داده کاوی 5
روزانه 18587 دانشگاه خوارزمی تهران علوم کامپیوتر- داده کاوی 8
روزانه 18588 دانشگاه شاهد تهران علوم کامپیوتر- داده کاوی 9
روزانه 18589 دانشگاه شهید بهشتی تهران علوم کامپیوتر- داده کاوی 4

 

روزانه 18590 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران علوم کامپیوتر- داده کاوی 7
مجازی 18611 دانشگاه شهید بهشتی تهران علوم کامپیوتر- داده کاوی 25
پردیس خودگردان 18612 دانشگاه تربیت مدرس علوم کامپیوتر- داده کاوی 3
پردیس خودگردان 18613 دانشگاه شهید بهشتی تهران علوم کامپیوتر- داده کاوی 4
پردیس خودگردان 18614 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران علوم کامپیوتر- داده کاوی 2

 

علوم تصمیم و دانش

 

دوره تحصیلی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

گرایش

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
روزانه 18591 دانشگاه تهران علوم کامپیوتر-

علوم تصمیم و دانش

4

 

روزانه 18592 دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار علوم کامپیوتر-

علوم تصمیم و دانش

6
روزانه 18593 دانشگاه خوارزمی تهران (کرج) علوم کامپیوتر-

علوم تصمیم و دانش

8
روزانه 18594 دانشگاه شاهد تهران علوم کامپیوتر-

علوم تصمیم و دانش

3

 

روزانه 18595 دانشگاه صنعتی شاهرود علوم کامپیوتر-

علوم تصمیم و دانش

8
روزانه 18596 دانشگاه علامه طباطبایی تهران علوم کامپیوتر-

علوم تصمیم و دانش

9
نوبت دوم 18605 دانشگاه خوارزمی تهران (کرج) علوم کامپیوتر-

علوم تصمیم و دانش

2
نوبت دوم 18606 دانشگاه صنعتی شاهرود علوم کامپیوتر-

علوم تصمیم و دانش

2

 

نوبت دوم 18615 دانشگاه تهران (ارس جلفا)

 

علوم کامپیوتر-

علوم تصمیم و دانش

4

 

بیوانفورماتیک

 

دوره تحصیلی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

گرایش

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
روزانه 18597 دانشگاه تبریز بیوانفورماتیک 4

 

روزانه 18598 دانشگاه جامع انقلاب اسلامی تهران بیوانفورماتیک 12 (مرد)
روزانه 18599 دانشگاه زابل بیوانفورماتیک 3
روزانه 18600 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران بیوانفورماتیک 5

 

روزانه 18601 دانشگاه محقق اردبیل اردبیل بیوانفورماتیک 8
نوبت دوم 18608 دانشگاه تبریز بیوانفورماتیک 2
نوبت دوم 18609 دانشگاه زابل بیوانفورماتیک 2

 

نوبت دوم 18610 دانشگاه محقق اردبیل اردبیل بیوانفورماتیک 2
پردیس خودگردان 18616 دانشگاه تبریز بیوانفورماتیک 4
پردیس خودگردان 18617 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران بیوانفورماتیک 2

 

علم داده

 

دوره تحصیلی

 

کد محل تحصیل

 

دانشگاه یا موسسه محل تحصیل

 

گرایش

ظرفیت
نیمسال اول نیمسال دوم
روزانه 18602 دانشگاه شهید بهشتی تهران علم داده‌ها 1
پردیس خودگردان 18618 دانشگاه شهید بهشتی تهران علم داده‌ها 1

 

 

دانشگاه‌های آزاد

 

کد رشته تحصیلی گرایش کد محل دانشگاه نام محل دانشگاه ظرفیت پذیرش
30132 علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 207 واحد ابهر 20
30132 علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 503 واحد الکترونیکی 40
30132 علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 141 واحد تهران جنوب 20
30132 علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 101 واحد تهران مرکزی 20
30132 علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 318 واحد دولت آباد 20
30132 علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 123 واحد علوم و تحقیقات 20
30132 علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 184 واحد علی آباد کتول 20
30132 علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 202 واحد لاهیجان 20
30132 علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 239 واحد نور 20
30132 علوم کامپیوتر- محاسبات علمی 139 واحد یادگار امام شهر ری 20

 

کد رشته تحصیلی گرایش کد محل دانشگاه نام محل دانشگاه ظرفیت پذیرش
30141 علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 207 واحد ابهر 20
30141 علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 101 واحد تهران مرکزی 20
30141 علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 137 واحد خوی 20
30141 علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 113 واحد رودهن 20
30141 علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 181 واحد ساوه 20
30141 علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 195 واحد شبستر 20
30141 علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 123 واحد علوم و تحقیقات 20
30141 علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 214 واحد قزوین 20
30141 علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 189 واحد گرمسار 20
30141 علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 239 واحد نور 20
30141 علوم کامپیوتر- محاسبات نرم و هوش مصنوعی 139 واحد یادگار امام شهر ری 20

 

کد رشته تحصیلی گرایش کد محل دانشگاه نام محل دانشگاه ظرفیت پذیرش
30150 علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 207 واحد ابهر 20
30150 علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 121 واحد اراک 20
30150 علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 157 واحد تهران شمال 20
30150 علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 228 واحد تهران غرب 20
30150 علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 208 واحد ساری 20
30150 علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 123 واحد علوم و تحقیقات 20
30150 علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 214 واحد قزوین 20
30150 علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 139 واحد یادگار امام شهر ری 20
30150 علوم کامپیوتر- نظریه سیستم‌ها 551 مرکز قره ضیاالدین 20

 

 

کد رشته تحصیلی گرایش کد محل دانشگاه نام محل دانشگاه ظرفیت پذیرش
30152 علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبات 207 واحد ابهر 20
30152 علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبات 238 واحد اسلام‌شهر 20
30152 علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبات 208 واحد ساری 20
30152 علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبات 123 واحد علوم و تحقیقات 20
30152 علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبات 214 واحد قزوین 20
30152 علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبات 300 واحد ملکان 20
30152 علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبات 173 واحد گرگان 20
30152 علوم کامپیوتر- الگوریتم و نظریه محاسبات 139 واحد یادگار امام شهر ری 20

 

کد رشته تحصیلی گرایش کد محل دانشگاه نام محل دانشگاه ظرفیت پذیرش
30151 علوم کامپیوتر- علوم تصمیم و دانش 190 واحد مبارکه 20
30132 علوم کامپیوتر- داده کاوی 214 واحد قزوین 20

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد امین شکری دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

کانال تلگرام نکته طلایی: @noktetalaee

به این مقاله امتیاز دهید