اعلام درصد و رتبه کنکور ارشد در کارنامه ارشد علوم کامپیوتر می‌تواند به برنامه‌ریزی بهتر و راحت‌تر داوطلبان برای این آزمون کمک کند. مقدار درصد هر درس برای کسب رتبه مورد انتظار، همواره یکی از سوالات ذهن بسیاری از داوطلبان بوده که با مشاهده و مقایسه کارنامه‌ها، درصدها و رتبه‌های داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر سال‌های قبل، می‌توان به یک دید کلی راجع به آن دست یافت. به همین سبب این بخش را به تحلیل و ارزیابی این موارد اختصاص خواهیم داد.

دسته بندی کارنامه های ارشد علوم کامپیوتر

به طور کلی کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر شامل دو کد ضریب با گرایش‌های مختلف است که به سبب داشتن درس‌ها و ضرایب متفاوت، رتبه‌های هر کدام با دیگری متفاوت است. از طرف دیگر رتبه‌های کنکور در کارنامه های کنکور ارشد علوم کامپیوتر  به دو شکل رتبه در سهمیه و رتبه بدون سهمیه یا رتبه کشوری ارائه می‌شود. رتبه در سهمیه شامل رتبه داوطلب در بین داوطلبان هم سهمیه او و رتبه بدون سهمیه شامل رتبه هر داوطلب در بین همه داوطلبان کل کشور و بدون در نظر گرفتن سهمیه است. در حقیقت اصلی‌ترین رتبه در کارنامه ارشد علوم کامپیوتر، رتبه داوطلب در سهمیه است.

های کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 2

نمونه کارنامه ارشد رشته علوم کامپیوتر برای گرایش‌های دارای کد ضریب یک

همانطور که می‌دانید گرایش‌های دارای کد ضریب یک در ارشد علوم کامپیوتر شامل رشته‌های محاسبات علمی، الگوریتم و نظریه محاسبه، نظریه سیستم‌ها، محاسبات نرم و هوش مصنوعی است که دروس و ضرایب آن‌ها عبارت‌اند از:

درس  ضریب
زبان عمومی و تخصصی 2
دروس پایه (رياضيات عمومی 1 و 2، مبانی علوم رياضی، مبانی آناليز رياضی، مبانی ماتريس‌ها و جبر خطی، مبانی آناليز عددی و مبانی آمار و احتمالات) 3
ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه 4
مبانی منطق و نظريه مجموعه‌ها 2
رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات 2

درصد، رتبه و تراز برخی از داوطلبان در کارنامه های ارشد علوم کامپیوتر سال‌های گذشته (1401) برای گرایش‌های کد ضریب 1 (سهمیه آزاد) در جدول زیر ارائه شده است.

رتبه در سهمیه رتبه کل تراز زبان دروس پایه ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه مبانی منطق و نظريه مجموعه‌ها رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات
17 19 7287 80 10.48 80 21.37 41.67
27 29 5601 70 66 52 50 41
35 40 6251 75.56 5.71 47.78 45 28.33
49 55 5772 10 9.52 70 43.33 23.33
56 64 5573 31.11 9.52 61.11 20 38.33
59 62 5066 15.56 17.14 31.11 28.33 35
68 76 5257 84.44 11.43 46.67 15 11.67
90 100 4941 86.67 0.95 44.44 8.33 13.33
109 122 4510 77.78 8.57 8.89 16.67 31.67
115 129 4371 5.56 6.67 51.11 28.33 10
145 162 3958 41.10 5.70 23.33 23.24 5
170 192 3667 0 5.70 27.78 25 28.33
274 312 2975 1.10- 11.42 11.11 10 25

نمونه کارنامه ارشد رشته علوم کامپیوتر برای گرایش‌های دارای کد ضریب 2

گرایش های دارای کد ضریب دو  در ارشد علوم کامپیوتر شامل رشته‌های بیوانفورماتیک، داده کاوی و علوم تصمیم و دانش است که دروس و ضرایب آن‌ها عبارت‌اند از:

درس  ضریب
زبان عمومی و تخصصی 2
دروس پایه (رياضيات عمومی 1 و 2، مبانی علوم رياضی، مبانی آناليز رياضی، مبانی ماتريس‌ها و جبر خطی، مبانی آناليز عددی و مبانی آمار و احتمالات) 3
ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه 4
رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات 4

درصد، رتبه و تراز برخی از داوطلبان در کارنامه های ارشد علوم کامپیوتر سال‌های گذشته (1401) برای گرایش‌های کد ضریب 2 (سهمیه آزاد) در جدول زیر ارائه شده است.

رتبه در سهمیه رتبه کل تراز زبان عمومی و تخصصی دروس پایه ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات
12 14 7504 80 10.48 80 41.66
47 52 5763 31.10 9.52 61.10 38.33
56 62 5622 75.56 5.71 47و78 28.33
72 79 5105 84.44 11.43 46.67 11.67
78 86 4987 86.68 0.95 44.44 13.33
96 107 4658 77.78 8.57 8.89 31.67
109 120 4456 2.21- 20.95 47.78 11.67
141 158 3945 16.67 6.67 55.56 3.33
150 168 3837 5.56 6.67 51.12 10
188 212 3461 41.11 5.71 23.33 5
191 215 3456 0 0.95 47.78 11.67
292 334 2849 0 21.90 0 20
302 345 2789 18.90 0.94- 22.25 5
468 533 2178 10 0 14.44 0
554 629 1952 0 0 10 5

های کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 5

نمونه درصد دروس، رتبه و محل قبولی در کارنامه کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر؛

درصد دروس، رتبه و محل قبولی در دانشگاه صنعتی شریف

گرایش جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 27
محل قبولی: دانشگاه صنعتی شریف دوره قبولی: روزانه تراز: 5601
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 70
دروس پایه 66
ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه 52
مبانی منطق و نظريه مجموعه‌ها 50
رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات 41

درصد دروس، رتبه و محل قبولی در دانشگاه شهید بهشتی

گرایش جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 31
محل قبولی: دانشگاه شهید بهشتی دوره قبولی: روزانه تراز: 5110
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 40
دروس پایه 47
ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه 39
مبانی منطق و نظريه مجموعه‌ها 57
رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات 41

درصد دروس، رتبه و محل قبولی در دانشگاه شاهد

گرایش جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 63
محل قبولی: دانشگاه شاهد دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4416
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 31
دروس پایه 37
ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه 43
مبانی منطق و نظريه مجموعه‌ها 52
رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات 25

درصد دروس، رتبه و محل قبولی در دانشگاه تهران

گرایش جنسیت: زن سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 36
محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 5221
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 37
دروس پایه 40
ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه 41
مبانی منطق و نظريه مجموعه‌ها 50
رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات 54

درصد دروس، رتبه و محل قبولی در دانشگاه تهران

گرایش جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 25 درصد رتبه: 39
محل قبولی: دانشگاه تهران دوره قبولی: روزانه تراز: 4521
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 10
دروس پایه 22
ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه 26
مبانی منطق و نظريه مجموعه‌ها 34
رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات 3

های کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 4

درصد دروس، رتبه و محل قبولی در دانشگاه زنجان

گرایش: الگوریتم و نظریه محاسبه جنسیت: مرد سهمیه: آزاد رتبه: 94
محل قبولی: دانشگاه زنجان دوره قبولی: نوبت دوم تراز: 4119
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 37
دروس پایه 34
ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه 38
مبانی منطق و نظريه مجموعه‌ها 20
رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات 20

درصد دروس، رتبه و محل قبولی در دانشگاه تبریز

گرایش: نظریه سیستم‌ها جنسیت: مرد سهمیه: ایثارگران 5 درصد رتبه: 45
محل قبولی: دانشگاه تبریز دوره قبولی: روزانه تراز: 5351
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 55
دروس پایه 47
ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه 47
مبانی منطق و نظريه مجموعه‌ها 56
رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات 61

های کنکور کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر 3

درصد دروس، رتبه و محل قبولی در دانشگاه غیر انتفاعی

گرایش جنسیت: زن سهمیه: آزاد رتبه: 314
محل قبولی: دانشگاه غیرانتفاعی طوبی دوره قبولی: غیرانتفاعی تراز: 2810
نام درس درصد
زبان عمومی و تخصصی 14
دروس پایه 20
ساختمان داده‌ها، طراحی الگوريتم‌ها و مبانی نظريه محاسبه 16
مبانی منطق و نظريه مجموعه‌ها 29
رياضيات گسسته و مبانی ترکیبیات 12

همچنین هر گونه سوالی در مورد کلاس‌های آنلاین کنکور کامپیوتر و یا تهیه فیلم‌ها و یا رزرو مشاوره تک جلسه‌ای تلفنی با استاد امین شکری دارید می‌توانید به طرق زیر از تیم پشتیبانی بپرسید:

کانال تلگرام نکته طلایی: @noktetalaee

5 از 5